Rising-stem knife gate valve with handwheel – ASA 150

19/06/2021